Selgitavad mõisted

 • Abiootiline - eluta loodusest põhjustatud
 • Bioloogia - teaduste kompleks elusloodusest
 • Bioloogiline mitmekesisus ehk elurikkus (biological diversity) - eluvormide ohtrus kõigil (geneetilisel, liigilisel, ökosüsteemsel) tasanditel
 • Bioloogiline ohutus (biosafety) - kombinatsioon teadmistest, tehnoloogiast ja rakendatud meetmetest bioloogilist ohtu kujutavate materjalide, ainete ja organismide kasutamisel, et vältida ohtu inimestele ja keskkonnale
 • Bioloogilised ressursid - geneetilised ressursid, organismid, organismide osad, populatsioonid ning teised ökosüsteemi biootilised komponendid, millel on inimese jaoks reaalne või potentsiaalne kasutamisväärtus
 • Biootiline - organismidest ja nende suhteist olenev
 • Biosfäär - maa sfäär, kus elavad organismid, kus toimuvad orgaanilise aine süntees ja muundumine ning kus orgaanilised ained mõjutavad kivimeid
 • Biotehnoloogia - organismiomastel protsessidel põhinev tehnoloogia ainete bioloogiliseks saamiseks tehistingimusteks
 • Botaanika - taimeteadus
 • Elupaik - liigi (populatsiooni) olemasoluks ja arenguks vajalike abiootiliste ja biootiliste tingimuste kogum
 • Endeem - takson, mille levik piirdub suhteliselt väikese maa-alaga. Selle põhjus võib olla taksoni noorus (st takson ei ole jõudnud veel levida kõikjale, kus on talle sobivad elutingimused) või vastupidi, taksoni levila on ahenenud
 • ex situ kaitse - bioloogilise mitmekesisuse komponentide kaitse väljaspool nende looduslikku elupaika
 • Fauna - loomastik
 • Flora - taimestik
 • Geneetiline ressurss - pärilikkuse varu
 • Geneetiliselt muundatud organism (GMO) - biotehnoloogiliselt muundatud organism. Biotehnoloogia abil on organismi viidud võõraid geene, mistõttu organismi omadused muutuvad
 • Globaalökoloogia - ökoloogia haru, mis uurib Maad kui terviklikku süsteemi
 • Globaliseerumine - ülemaailmastumine
 • Indikaator - keskkonna raskesti hinnatavate omaduste või seisundite määramise vahend või organism
 • in situ kaitse - ökosüsteemide, looduslike kasvukohtade ja elupaikade kaitse ning liikide elujõuliste populatsioonide säilitamine ja parandamine nende looduslikus keskkonnas; kodustatud või kultiveeritud liikide puhul keskkonnas, kus on välja arendatud nende eristavad tunnused
 • Kasvuhooneefekt - kasvuhoonegaaside (peamiselt CO2 ja CH4) poolne soojuskiirguse mitteläbilaskmine Maa atmosfäärist maailmaruumi
 • Keskkonnakaitse - rahvusvahelised, riiklikud, poliitilis-administratiivsed, ühiskondlikud ja majanduslikud abinõud inimese elukeskkonna saastamise vähendamiseks ja vältimiseks ning loodusobjektide säilitamiseks
 • Konventsioon - rahvusvaheline kokkulepe
 • Kooslus - organismide kooselu vorm
 • Liik - bioloogilise süstemaatika tähtsaim üksus. Tüpoloogiline liigikontseptsioon: liik on selline organismide klassifikatsiooni väikseim üksus, mis erineb teistest liikidest mitme tunnuse poolest. Bioloogiline liigikontseptsioon: liik on väikseim organismirühm, mis ei anna sellesse rühma mittekuuluvate organismidega paljunemisvõimelisi järglasi
 • Looduskaitse - rahvusvahelised, riiklikud ja ühiskondlikud meetmed, mis peavad tagama loodusvarade otstarbeka kasutamise, taastamise ja kaitse, tervisliku elukeskkonna hoidmise ja loomise, maastikukaitse ja -hoolduse ning väärtsulike loodusobjektide säilimise
 • Maastikukaitse - maastiku säilimise, kujundamise ja hoolduse abinõud
 • Natura 2000 võrgustik - Euroopa Liidu looduskaitsedirektiivide alusel loodud sidus ökoloogiline võrgustik Euroopas ohustatud liikide ja elupaikade säilitamiseks
 • Organism - elusolend
 • Plankton - vees hõljuvate liikumisvõimetute või väikese liikumisvõimega organismide kogum. Fütoplankton ehk taimhõljum on vees hõljuvate taimede (peamiselt mikroskoopiliste vetikate) kogum. Zooplankton ehk loomhõljum on vees hõljuvate loomade (nt. ainuraksed, ainuõõssed, aerjalalised, keriloomad, vesikirbulised) kogum
 • Populatsioon - rühm ühe liigi isendeid, kes elavad koos samal ajal samas paigas
 • Relikt - takson, mille areaal on varasemaga võrreldes tugevasti kahanenud
 • Seire (monitooring) - plaanipärane ja programmeeritud pidev keskkonna seisundi uurimine eesmärgiga fikseerida keskkonnas toimunud muutused ja nende võimalikud põhjused ning võimaldada teha prognoose tulevikuks
 • Zooloogia - loomateadus
 • Taimkattetüüp - taimkatte välisilme või ehituse tunnustel põhineva klassifikatsiooni kõrgeim üksus
 • Taimkond - taimkatte klassifikatsioonis kõrgeim taksonoomiaväline üksus, ka taimkattetüübi nimetus (nt metsataimkond)
 • Takson - süstemaatilisse üksusesse kuuluv organismide kogum
 • Uluk - metsloomad, looduses vabalt elavad linnud ja imetajad, potentsiaalsed jahiloomad
 • Võõrliik - võõrsilt sissetoodud liik
 • Ökoloogia - teadus organismide, nende populatsioonide ning koosluste ja keskkonnatingimuste vastastikustest suhetest
 • Ökosüsteem - funktsionaalne süsteem, milles toitumissuhete kaudu seostunud organismid koos keskkonnatingimuste kompleksiga moodustavad isereguleeruva areneva terviku
 • Ökoturism - vastutustundlik reisimine, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu (Eesti Ökoturismi Ühenduse definitsioon)
Viimati uuendatud: 19. September 2019

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.