Jäätmed

Kliendi tagasiside

JATS‑is on olemas juurdepääsupiiranguta avalikud päringud, kust saab otsida infot jäätmete koguste ja käitlemise, jäätmeliigi, territooriumi ja käitlustoimingu lõikes. Soovitud infoväljad tuleb linnutada, koodiväljale sisestada jäätmenimistu kohane jäätmeliigi kood või teha päring jäätmete omaduste järgi. Dünaamiline avalike päringute moodul võimaldab otsida riigi, maakonna ja KOV‑i tasandil järgmisi andmeid: laoseis aasta alguses; koguteke (sh kogutud); transport sisse; import; taaskasutatud; kõrvaldatud; ladestatud prügilasse; määratlemata käitlemine; transport välja; eksport; laoseis aasta lõpul. Andmed jõuavad andmebaasi eelmise aasta kontrollitud jäätmearuannete põhjal üldjuhul järgmise aasta novembris.

Jäätmete aastaaruanded ehk andmekogusse kantud detailandmed on juurdepääsupiiranguga. Andmetele on juurdepääs jäätmeloa andjal, keskkonnajärelevalve asutusel, vastutaval ja volitatud töötlejal ning Politsei- ja Piirivalveametil, seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga ettenähtud avaliku ülesande täitmiseks. Inspektori ligipääsuõigusi on võimalik kitsendada omavalitsusüksusega, mis on vajalik kohaliku omavalitsuse inspektori tegevuspiirkonna määramiseks. Kui kohaliku omavalitsuse inspektor soovib ligipääsu JATS‑i detailandmetele siis on vaja selleks JATS‑i sisenemisel täita taotluse vorm või saata e-kiri aadressil JATS@envir.ee, kuhu tuleb lisada kasutaja isikukood, e-post, telefon, ametikoht, ettevõtte nimi, registrikood ja ligipääsu soovimise põhjus (nt järelevalve teostamiseks haldusterritooriumil). Andmeid on võimalik pärida ka teabenõudena.

Andmekogu pidamise eesmärk on ohtlike jäätmete veoste jälgimine reaalajas jäätmeseaduse alusel koostatavate ohtlike jäätmete saatekirjade andmete alusel. OJS‑is olevad andmed kattuvad osaliselt JATS‑i andmetega, kuid peamiseks erinevuseks on andmete kogumise eesmärk ehk OJS sisaldab infot vaid ohtlike jäätmete vedude kohta ja saatekirja peab koostama digitaalselt OJS‑is enne veo algust. Järelevalve seisukohast on OJS‑is andmed reaalajas kontrollitavad, samas JATS‑i esitatakse jäätmete aastaaruanded eelneva aasta kohta, kuid ka käitluse ja tavajäätmete kohta.

Täpsemat infot OJS‑i kasutamise kohta leiab siit.

Saatekirjad ehk andmekogusse kantud detailandmed on juurdepääsupiiranguga. Andmetele on juurdepääs jäätmeloa andjal, keskkonnajärelevalve asutusel, vastutaval ja volitatud töötlejal ning Politsei- ja Piirivalveametil, seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga ettenähtud avaliku ülesande täitmiseks. Inspektori ligipääsuõigusi on võimalik kitsendada omavalitsusüksusega, mis on vajalik kohaliku omavalitsuse inspektori tegevuspiirkonna määramiseks. Kui kohaliku omavalitsuse inspektor soovib ligipääsu OJS‑is olevatele saatekirjadele siis on vaja selleks saata e-kiri aadressil OJS@envir.ee, kuhu tuleb lisada kasutaja isikukood, e-post, telefon, ametikoht, ettevõtte nimi, registrikood ja põhjus miks soovitakse ligipääsu (nt järelevalve teostamiseks haldusterritooriumil).

OJS on kasutusel 2016 aasta algusest ning vanemad saatekirjad asuvad kinnises infosüsteemis KLIS1. Kui peaks olema vajaduse nende andmete järgi siis tuleb ühendust võtta OJS‑i lehel olevatel kontaktidel.

Sisaldab andmeid pakendijäätmete tekke (Eesti turule lastud pakendimass) ja taaskasutamise kohta ettevõtete lõikes (sh pakendiettevõtja nimi, äriregistri kood jne). Andmed on juurdepääsupiiranguga ja ei ole KOV­‑ide lõikes, vaid ettevõtete lõikes.

Pakendiregistris on avalikud:

1.                  Pakendiettevõtjate ja taaskasutusorganisatsioonide nimed ja äriregistrikoodid

2.                  Pakendijäätmete teket ja taaskasutamist kajastavad koondandmed (praegu avaldatud PAKIS‑e kodulehel pdf kujul)

Sisaldab andmeid Eestis valmistatud, Eestis turule lastud, Eestisse sisseveetud, Eestist väljaveetud probleemtoodete ning nendest tekkinud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise kohta ettevõtete lõikes (sh tootja/tootjavastutusorganisatsiooni nimi, reg kood jne). Andmed on juurdepääsupiiranguga ja ei ole KOV‑ide lõikes, vaid ettevõtete lõikes.

Probleemtooteregistris on avalikud:

1.       Tootja ja tootjavastutusorganisatsiooni nimi

2.       Äriregistrikood

3.       PRO nr ehk registreerimisnumber

4.       Probleemtooted, millega ettevõtted on probleemtooteregistris registreeritud (EES,PAT.AKU,REH,OSA ja/või MOT)

5.       Probleemtooteid ja nendest tekkinud jäätmeid puudutavad koondandmed (praegu avaldatud PROTO kodulehel pdf kujul).

Omavalitsuste ja tegevusliigi põhiselt filtreeritavad käitluskohad on lisatud ka kaardirakendusse. Samas vaates on leitavad ka keskkonnaohtlikud objektid ja reoveepuhastid.

Töötavad Eesti prügilad, prügilate tüübid, vastuvõetud jäätmete kogused Eesti kaardil.

PRTR register on andmekogu, mis on avalikkusele kergesti ligipääsetav ja kuhu on koondatud käitise põhiselt alljärgnevad keskkonnaandmed:

–         saasteainete heited õhku, vette ja maismaale

–         saasteainete ülekanded reoveega

–         ohtlike ja tavajäätmete ülekanded (sh eksport)

PRTR registri eesmärgiks on hõlbustada üldsuse juurdepääsu keskkonnainfole ja võimaldada üldsusel osaleda keskkonnaalaste otsuste tegemisel, aidates seeläbi kaasa keskkonna saastamise vältimisele ja vähendamisele.

Kuna siseriikliku registri loomine on plaanitud tulevasse Keskkonnaportaali (mis on Keskkonnaregistri järglane) siis hetkel on viide EL saidile. Andmed on KOV‑i põhiselt leitavad kasutades otsinguid ja filtreerimise/kitsendamise võimalusi või asukoha põhiselt leitav kaardilt.

Viimati uuendatud: 21. Jaanuar 2021

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.