KOV keskkonnaseisundi ülevaade

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KSÜS) § 8 kohaselt peavad keskkonnakaitse meetmed tagama kõrgetasemelise kaitse, seejuures tuleb tagada keskkonna terviklik kaitse ja arvestada keskkonnamõju võimalikku ülekandumist ühelt keskkonnaelemendilt teisele, ning § 9 kohaselt peavad keskkonnakaitse kõrget taset tagavad kaalutlused olema arvesse võetud kõikide eluvaldkondade arengu suunamisel, et tagada säästev areng.

KSÜS § 26 kohaselt kogub ja säilitab haldusorgan oma ülesannete täitmiseks vajalikku keskkonnateavet viisil, mis tagab selle arusaadavuse, täpsuse, võrreldavuse ja ajakohasuse ning võimaldab selle tõhusat avalikustamist.

KSÜS § 25 sätestab hoiatamiskohustuse: keskkonnaohu ilmnemisel, samuti looduslikest teguritest keskkonnale põhjustatud olulise ebasoodsa mõju esinemise piisava tõenäosuse ilmnemisel teavitatakse viivitamata igaühte, keda ohu realiseerumisest tekkinud oluline ebasoodne mõju võib puudutada, edastades teabe, mis võimaldab võtta mõju vältivaid või vähendavaid meetmeid. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on teavitamiskohustus Keskkonnaministeeriumil.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 6 lõike 1 kohaselt on omavalitsusüksuse ülesanne korraldada vallas või linnas /…/, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla või linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Nimetatud ülesannete täitmine eeldab keskkonnakaitse nõuete arvestamist ja ühtlasi keskkonna kõrge­tasemelise kaitse tagamist nii planeerimisel kui loastamisel.

Viidatud sätetest tulenevalt peab KOV olema kursis oma haldusterritooriumi keskkonnaseisundiga ning seda avalikustama oma elanikele ja ettevõttele. Keskkonnaseisundi ülevaade annab KOV‑ile infot oma haldusterritooriumi keskkonna kvaliteedi ja keskkonna­kasutuse kohta. Keskkonnanäitajad peegeldava õhu, vee ja eluslooduse seisundit ning jäätmekäitluse ja keskkonna­kasutuse olukorda.

Keskkonnaseisundi ülevaate koostamisel saab lähtuda Euroopa Keskkonnaagentuuri metoodikast, mis on aluseks ka Eesti keskkonnanäitajate avaldamisel. Kahjuks ei ole kõik selles metoodikas nõutud indikaatorid kättesaadavad kohaliku omavalitsuse territooriumi põhiselt, mistõttu ei saa seda täielikult rakendada. Siiski on Eesti keskkonnanäitajate lehel lahti seletatud üksikud keskkonnaseisundi indikaatorid.

Tutvu Tartu linna kaardiloona koostatud keskkonnaülevaatega SIIN.

Viimati uuendatud: 30. Oktoober 2018

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.