IRENES

Projekti materjalid

 

 

Ajakava

 

Lähimate kuude jooksul luuakse IRENES projekti raames kaardikihte ja hinnanguid kogu Eesti kohta, mis on hästi kasutatavad planeerimise eesmärgil. IRENES agregeerib ELME kaardikihte kolme planeeringute jaoks asjakohasesse vormi: i) ökosüsteemiteenuste tihealad  e “hotspots”, ii) ökosüsteemi teenuste risttundlikkuse ja sünergiate hinnangud.

1. IRENES ökosüsteemi teenuste tihealade (i.k. hotspots) kaartide (3) loomine kogu Eesti kohta. 

ÖST tihealade kaardid on omavahel seotud ja esitlevad teenuste pakkumist  erineva nurga alt: ÖST tiheala tugevus (i.k. intensity hotspot) näitab kui intensiivselt ja mis mahus on konkreetsel alal ÖST esindatud ning põhineb kaalutud väärtustel (et ÖST väärtused oleks omavahel võrreldavad). Absoluutne ja suhteline ala ÖST tihedus (i.k. absolute and relative richness hotspots) näitavad ökosüsteemi teenuste arvu antud alal seoses ala pakutavate ÖST mitmekesisusega. Võimalik on esitada ka IRENES projekti taastuvenergia potentsiaali ja kasutamise analüüsi komponendi raames loodavad taastuvenergia tihealade kaardid.

Ajakava: ökosüsteemi teenuste tihealade 3 kaarti on valmis IRENES projekti koostöökogule esitamiseks 2021.a  jaanuari lõpp

2.  Ökosüsteemi teenuste pakkumise risttundlikkuse (i.k. tradeoffs) ja sünergiate hindamine (TO&S) on IRENES projekti peamine väljund. Seda nähakse täiendava tööriistana planeerijatele, sisaldades erinevaid kaarte, mille mõõtkava on võimalik suurendada või vähendada vastavalt planeeringu tüübile. TO&S näitab alasid, kus taastuvenergia arendamine võib suurendada ÖST pakkumist (sünergiad) või pakkumist vähendada (risttundlikkus). TO&S sisaldab ka soovitusi, kuidas taastuvenergia arendamisel erinevate ÖST pakkumise vastasmõjusid leevendad ja sünergiat suurendada. Loodavad T&S kaardid on muudetava mõõtkavaga ja hõlpsasti kasutatavad (kasutaja ei pea ise algoritme looma ega käivitama) ning tuginevad ELME andmekihtidele. Kaarditoe pidevaks pakkumiseks on vajalik luua täiendav IT lahendus ja võimekus.

Ajakava 1: esialgse metoodika tutvustus koos visuaalsete näidistega on valmis IRENES projekti koostöökogule esitamiseks 2021.a  jaanuari lõpp

Ajakava 2: 2 näidiskaarti esitatakse IRENES projekti koostöökogule 2021.a  märtsi lõpp

Ajakava 3: kaartide komplekt on valmis 2021.a juuni lõpp; leevendusmeetmete soovitused lõplikult 2021.a augusti lõpp

IRENES

Integrating RENewable energy and Ecosystem Services in environmental and energy policies  

Taastuvenergia ja ökosüsteemiteenuste integreerimine keskkonna- ja energiapoliitikates

IRENES

Projekti partnerid

Juhtpartner: IUAV Veneetsia Ülikool (IUAV University of Venice)

 • Veneto Innovazione S.p.A.
 • Keskkonnaagentuur
 • Eesti Maaülikool
 • Hannoveri Ülikool (Leibniz University Hannover)
 • Hannoveri Kliimakaitse Agentuur (Hannover Climate Protection Agency Hannover Region (CPAH))
 • Bukaresti Ülikool (University of Bucharest)
 • Rumeenia Euroopa Fondide Ministeerium (Ministry of European Funds (Managing Authority for Large Infrastructure Operational Programme))
 • East Anglia Ülikool (University of East Anglia)
 • Anglia Ruskini Ülikool (Anglia Ruskin University Higher Education Corporation)

Projekti algus: 2019-08-01

Projekti lõpp:  2023-07-31

Projekti eelarve

 • Kokku: EUR 1.781.783,00
 • Euroopa Regionaalarengu Fond: EUR 1.514.515,55

Veebileht: https://www.interregeurope.eu/irenes/

Projekti üldine eesmärk: parendada regionaalarengu poliitikate ja programmide elluviimist, eelkõige majanduskasvu ja töökohtade loomisse investeerimise ning Euroopa territoriaalse koostöö programmide, mis puudutavad üleminekut madala süsinikuga majandusele.

IRENES projekti eesmärk on vahetada teadmisi, kogemusi ja parimaid tavasid taastuvenergia allikate ja ökosüsteemiteenuste vahelise koostoime ja kompromisside kohta, et läbi koostatavate tegevuskavade hõlmata erinevaid hüvesid struktuurifondide ja teistesse instrumentidesse.  

Eestis käsitletav peamine struktuurifondide instrument on „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“

Läbi laiapinnalise kaasamise soodustab IRENES projekt mitmepoolset (nii piirkondade vahelist kui piirkondade sisest) üksteiselt õppimist. IRENES projekti käigus analüüsitakse piirkondade poliitikadokumente eesmärgiga hinnata taastuvenergia allikate ja ökosüsteemiteenuste vahelise koostoime ja kompromissidega seotud puudujääke ja parendamisvõimalusi. Tuuakse välja ja jagatakse meetodeid kompromisside ja sünergiate hindamiseks ökosüsteemiteenuste ja taastuvenergia allikate kasutamise vahel (risttundlikkuse analüüs).
Läbi kaasamise identifitseeritakse häid tavasid ja kogemusi, mida saab kasutada struktuurifondide programmides ja teistes poliitikadokumentides.

Projekti peamine väljund on tegevuskava ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja
teiste keskkonna- ja energiapoliitika dokumentide paremaks rakendamiseks taastuvenergia allikate kasutamise ja ökosüsteemi teenuste voogudega seonduvalt.   

Projekti taust. Mitmepoolselt kasulike lahenduste loomine läbi kompromisside.

Millenniumi ökosüsteemide hindamise aruanne (2005) ja EL 2020 biomitmekesisuse strateegia rõhutavad, et inimeste heaolu on tihedalt seotud keskkonnatingimustega läbi ökosüsteemiteenuste pakkumise ja kasutamise. Seetõttu viib tõhus/hästi korraldatud piirkondlik keskkonnakasutus reeglina samuti parema tulemuseni nii keskkonnale kui inimestele, luues mitmepoolselt kasuliku lahenduse.

Madala süsinikuga majanduse poliitikad ja taastuvenergia laialdasem kasutuselevõtt on seotud rohkete omavaheliste seoste ja kompromisside/tasakaaluga taastuvenergia allikate kasutamise ja paljude ökosüsteemi teenuste vahel. Üldistamine ja teadmiste vähesus võivad viia taastuvenergia allikate ja ökosüsteemide sünergia tunnustamise puudumiseni piirkondlikes juhtimistavades ja poliitikaraamistikes.

IRENES projekt koondab piirkondadevahelised teadmised ja kogemuste vahetamise protsessi, et identifitseerida taastuvenergia allikate ja ökosüsteemide omavahelisi seosed puudutavaid puudujääke ja takistusi praegustes Euroopa Regionaalarengu Fondi ja energiapoliitika instrumentides, seahulgas keskkonna, sotsiaalseid, majanduslikke ja juhtimistavasid puudutavaid. Struktuurifondide korraldusasutuste ja teiste projekti poolt käsitletavate poliitikainstrumentide juhtorganite aktiivne osalemine on olulise tähtsusega, et integreerida potentsiaalsed taastuvenergia allikate ja ökosüsteemide kasutamisega seotud kompromissid ja soodsad koosmõjud piirkondlikkesse arengupoliitikatesse. Seetõttu on IRENES konsortsiumi prioriteet teabevahetus ja dialoog poliitikakujundajatega. Eesmärk on algatada teadmiste vahetus ning informeerida taastuvenergia allikaid ja ökosüsteemi teenuseid käsitlevate teaduslike tõendite baasilt otsustetegijaid kõigile kasulike tulemuste võimalustest, mida saab lisada piirkondlikesse ja riiklikesse Euroopa Regionaalarengu Fondi rakenduskavadesse, energia- ja kliimastrateegiatesse ning õigusaktidesse.

IRENES aitab sidusrühmadel võita madala süsinikuga poliitikate väljakutseid!

Viimati uuendatud: 15. Märts 2021

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.