Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks

Keskkonnaagentuur viib ellu projekti „Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks“.

Projekti tegevused lõppesid 31.12.2020. Loe edasi: https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/uudised/keskkonnaagentuuri-erinevad-seirejaamad-labisid-56-miljoni-euro-eest-uuenduskuuri.

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel kehtestas keskkonnaminister 26.03.2015 käskkirjaga nr 302 toetuse andmise tingimused meetme tegevuse nr 8.2.1 „Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks“ elluviimiseks.

Toetust antakse prioriteetse suuna nr 8 „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“ eesmärgi, milleks on „Kliimamuutuste ja  ulatuslike reostuste põhjustatud hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasv“ ja tulemusnäitaja, milleks on „Uuendatud hüdrometeoroloogia seirevõrgu osakaal“ sihttaseme saavutamiseks.

Toetust antakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud meetmete nimekirjas märgitud meetme eesmärgi, milleks on „Kliimamuutuste vastupanuvõimet suurendavate tegevuste tõhustamine riskiennetuse ja –juhtimise tõhustamise kaudu ja kliimamuutustest ja ulatuslikest reostustest tulenenud hädaolukordade reageerimise võimekuse suurendamine“ saavutamiseks.

Toetatavad tegevused on:

  • Hüdrometeoroloogiajaamade parendamine ja vajaliku taristu ehitamine. Tegevuse käigus uuendatakse hüdrometeoroloogiajaamade sisseseadet ning taristut ja suurendatakse seirejaamade automaatsust. Tegevus võimaldab ajakohastada seirejaamu, mille kaudu kogutavate andmete alusel on võimalik välja töötada mudeleid kliimamuutuste hindamiseks ja nendega kohanemiseks. Samuti võimaldab tegevus jätkata andmekogumist regionaalsete kliimastsenaariumite analüüsiks ja sellest tuleneva mõju hindamiseks elurikkuse seisundile ajas ja ruumis ning CO₂ emissioonide jälgimiseks ja vähendamiseks
  • Infotehnoloogilised arendustööd. Infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisel järgitakse põhimõtteid, kus lähteandmete kogumine ja seostamine toimub automaatselt kõigist seirega seotud andmekogudest ning hinnangute andmisel kombineeritakse erinevate andmekogude andmed. Nii tagatakse seisundihinnangute usaldusväärsus ning edendatakse infotehnoloogiliste lahenduste nutikamat kasutusele võtmist keskkonnaseire valdkonnas. Tegevuse abil suurendatakse keskkonnaseire andmeedastuse automaatsust ja kvaliteeti, mis toetab avaandmete potentsiaali maksimaalset ärakasutamist. Samuti parandatakse seirejaamade sisseseade uuendamise abil eeldusi infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtuks, kuna uuendamisega kaasnev üleminek andmete käsitsi kogumiselt automaatsele kogumisele vajab mitmeid infotehnoloogilisi arendusi
  • Kalibreerimislabori uuendamine. Tegevuse käigus uuendatakse kalibreerimislaborit meteoroloogia- ja hüdroloogiajaamades olevate arvukate mõõteseadmete täpse ja usaldusväärse töö tagamiseks ja kontrolliks. Labor võimaldab tagada jaamades seadmete pideva korrashoiu ja info edastamise. Täpsed ja võrreldavad andmed võimaldavad usaldusväärsemaid prognoose kliimamuutustest põhjustatud hädaolukordade ennetamiseks
  • Automaatsondijaama soetamine. Tegevus hõlmab automaatsondijaama ostmist ja paigaldamist kõrgemates atmosfääriosades vaatluste tegemiseks ja uurimiseks. Automaatsondijaama abil kogutud andmeid kasutatakse veelgi usaldusväärsemate prognooside tegemiseks ja ohtlike äikesetormide eest hoiatamiseks (sh lennunduses ja mereohutuse tagamisel) ning uute sisendite andmiseks kliimauuringutes

Projekti kogueelarve on 5 750 000 eurot. Projekti kaasrahastatakse Ühtekuuluvusfondist, saadava toetuse maksimaalne osakaal on 85% abikõlblikest kuludest ehk kuni 4 887 500 eurot.

Novembris 2019 paigaldati Harku aeroloogiajaama radarile uus kuppel

Mais 2019 paigaldati Peipsi järvele uudne poijaam, millega mõõdetakse hüdroloogilisi ja meteoroloogilisi parameetreid jäävabal perioodil. Poi ilmajaam registreerib õhutemperatuuri, -rõhku, tuule kiirust ja suunda ning multiparameetriline sond erinevaid vee kvaliteedinäitajaid (hapnik, hägusus, pH, temperatuur jms)

 

 

Viimati uuendatud: 1. Veebruar 2021

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.