I hange: 86 tõkestusrajatise inventariseerimine ja 11 paisu rändelahenduste projekteerimine

Hankes käsitleti 86 tõkestusrajatist. Hange I oli jaotatud osadeks I ja II, mille osas I käsitleti 11 objekti ja osas II 75 objekti. Hanke võitsid ühispakkujad Eesti Veeprojekt OÜ, Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS ning VSIA Melioprojekts. Tööd hanke täitmiseks algasid 5.01.2012 ja kestsid kuni 28.06.2013.


I hanke esimene osa

Valmis teostatavusuuring ja tehnilised lahendused kalade rändetingimuste parandamiseks kaheksal lõhelaste jõel oleva 11 tõkestusrajatise osas nende lülitamiseks meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine“ investeeringute kavasse. Teostatavusuuringu koostamise käigus koondati andmed, mis olid saadud riigimaal või reformimata riigimaal asuvate tõkestusrajatiste inventeerimise käigus ning koostati keskkonnamõjude hinnangud, eelprojektid, investeeringute ja ekspluatatsioonikulude maksumused, hankedokumendid ehitus- ja inseneri/omanikujärelevalve teenuse hangete väljakuulutamseks. Samuti hangiti eelnimetatule kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaameti arvamused projektlahenduste osas. Analüüsi tulemusena leiti parim tehniline lahendus tõkestusrajatise edaspidiseks ekspluateerimiseks, eesmärgiga tagada kalade ja setete vaba liikumine vooluveekogul. Valmistati ette hankedokumendid 11 paisu lülitamiseks ÜF-st finantseeritavate tööde kavasse. Hõlmatud paisud olid järgmised:

 • Süvahavva, Võhandu jõel
 • Lõve, Rõngu jõel
 • Lossimäe, Rõngu jõel
 • Endla Sinijärve, Räägu kanalil
 • Ansipi, Avijõel
 • Vihtra, Pärnu jõel
 • Laitse, Vasalemma jõel
 • Vahakulmu, Valgejõel
 • Tapa, Valgejõel
 • Nõmme Veskijärve, Nõmme jõel
 • Ao II, Põltsamaa jõel

Teostatavusuuringu tulemusena valiti välja viis paisu (ülaltoodud nimekirjas viimased/allajoonitud, millele hakati rajama kalapääse. Täiendav info nende kohta on leitav lehelt: Vooluveekogude seisundi parandamine 2. Projekt SFOS 2.1.0401-0002”.

Ülejäänud I hanke esimese osa paisude koondandmed võib leida siit.

I hanke esimese osa tulemused on leitavad alljärgnevailt linkidelt:

I hanke teine osa. 71 tõkestusrajatise  inventariseerimine.

Inventariseerimise käigus kontrolliti ja täpsustati riigimaal või reformimata riigimaal tõkestusrajatiste (paisude) ja paisjärvede (sh järvede äärsete kinnistute) omandikuuluvus ning kaitsealad ja hoiualad, mis asusid uuritavate tõkestusrajatise mõjupiirkonnas või võisid saada mõjutatud tõkestusrajatise likvideerimisest või kalateede võimalikust rajamisest. Valmis uuringuaruanne vooluveekogudel oleva 71 tõkestusrajatise tehnilise seisukorra kohta. Määrati tugevasti muudetud veekogude (TMV) testi alusel igale tõkestusrajatisele keskkonnamõju vähendamise meetmed ja koostati valitud meetmete jaoks keskkonnamõjude eelhinnang. Lähtuvalt TMV testi tulemustest esitati aruandes lahendus tõkestusrajatise säilitamise, lammutamise või kalatee rajamise osas. Lahendustes arvestati nii paisu kasutusotstarvet, ajaloolist, kalanduslikku kui ka rekreatiivset väärtust. Samuti võeti arvesse TMV testi raames tehtav majandusanalüüs. Valitud lahendusele koostati uuringuaruande lisana keskkonnamõjude eelhinnangud.

I Hanke teise osa tulemused:

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 10. Veebruar 2021

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.