Planeerimine

Ruumiplaneerimise kaasaegsed põhimõtted on sõnastatud Euroopa Ruumilise Planeerimise Hartas. Euroopa ruumilise arengu suundumusi käsitlevad: Euroopa Liidu maades – Euroopa ruumilise planeerimise suundumused (ESDP 1999), Euroopa Nõukogu koostööprogrammis Euroopa säästva ruumilise arengu printsiibid (CEMAT 2000) ja Läänemeremaade planeeringuministrite koostööprogramm VASAB 2010.

Eestis reguleerib ruumilist planeerimist planeerimisseadus. Planeerimisseaduses seatakse üheks planeeringu ülesandeks ka looduskeskkonna arengu pikaajaliste suundumuste ja vajaduste arvestamine ruumilise planeerimise kavandamisel. Ruumilise planeerimise nn võrgustiku ideoloogiat kandis juba üleriigiline planeering “Eesti 2010” (heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 19.09.2000 korraldusega nr 770-k), mille põhiülesandeks oli riigi ruumilist arengut suunavate ja kujundavate meetmete kavandamine ning ülesannete seadmine jätkusuutlikuks arenguks.

Eesti Vabariigi Valitsuse 1999. aasta korraldusega nr 763-k “Maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu algatamine” algatati kõigis Eesti maakondades teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”. Planeeringu kahe olulisema alateemana lepiti kokku “Roheline võrgustik” ja “Väärtuslikud maastikud”. Teemaplaneeringu üheks olulisemaks eesmärgiks on loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine. 

Maakonna teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
on alusmaterjaliks:
1. üld- ja detailplaneeringute koostamisel;
2. valgalade majanduskavade koostamisel;
3. kaitsekorralduskavade koostamisel;
4. metsamajandamiskavade koostamisel;
5. maakorralduskavade koostamisel;
6. looduskaitse korraldamisel väljapool kaitsealasid;
7. üleriigiliste infrastruktuuride planeerimisel.

 

Lingid:

 

Maakondade teemaplaneeringud "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused":

Viimati uuendatud: 28. Märts 2016

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.