Pirita jõgi Nehatu, Loo ja Paritõkke paisud

1. Pirita jõgi, Nehatu pais

 

Pirita jõgi asub Harjumaal, jõgi algab Pususoo kaguservast ja suubub Tallinna lahte. Jõe pikkus on 105 km, valgala 799 km2. Tähtsamad lisajõed on Kuivajõgi, Tuhala jõgi, Angerja oja ja Leivajõgi. Jõe ülemjooks asub Kõrvemaal, keskjooks ja enamik alamjooksust Põhja-Eesti lavamaal ning suudme-eelne osa Põhja-Eesti rannikumadalikul.  Looduslike eelduste poolest on Pirita jõgi väga hea füüsilise kvaliteediga. Jõe alamjooksul ja suuremal osal keskjooksust on säilinud looduslik säng, jõe alamjooks on väga suure languga ning seal on rohkesti kärestikke ja kiirevoolulisi kivise-kruusase põhjaga jõelõike. See loob head elutingimused lõhelastele (lõhe, meriforell, jõeforell) ja teistele kalaliikidele (võldas, trulling, lepamaim, vimb, jõe- ja ojasilm). Jõe keskjooksul on lang väike, kuid säilinud on palju vanajõgesid ja kevadeti üleujutatavaid luhtasid. Seal on head elutingimused karplastele, haugile ja ahvenale. Probleemiks on eelkõige jõe rikutud hüdroloogiline režiim (piisava vooluhulga puudumine madalvee perioodidel) ning tõkestatus paisudega, mis ei lase kalastikul sooritada rändeid sigimis-, toitumis- ja talvituspaikade vahel.

 

Nehatu pais asub Pirita jõe 12. km-l, valgala 786 km2 ning Tallinn-Narva maanteesillast 80 m ülesvoolu. Nehatu pais on ehitatud Iru Elektrijaama tehnoloogilise veepumpla veehaarde tarbeks. Betoonpais on 24 m laiuses jõesängis, sulgedes selle osaliselt     18 m laiuselt paremkalda sambast. Paisu kohal tõuseb jõepõhi 1,7 m võrra (19...20,7 m) 50...60 m pikkusel lõigul. Pais on laialäveline ülevoolu pikkusega 7,8 m, harja kõrgus on 20,96 m (absoluutkõrgus). Paisu vasakpoolse otsa ja jõe vasakkalda nõlva vahelisse sängi on ehitatud kividest kärestik. Jõgi on tavaliselt paisutatud 1 m võrra ja paisutusulatus on 0,5 km. Ramp tüüpi kärestiku astangud on allosas kõrged (ca 0,3 m), täide madal, keskmine kiirus kärestikul on suur, üle 1 m/s. Nõrga ujumisvõimega kalad ei suuda seda kärestikku läbida. Üle paisu harja voolab vett ka madalvee ajal peibutades ülesvoolu rändavad kalad, kes kärestikuvoolu pole leidnud, paisu alla umbsoppi.

 

Ehitustööd toimuvad paisu juures paremal kaldal, vasaku kalda nõlvajalamil, jõe sängis ja paisul. Kalapääsu ümberehituseks vajaminev ehitusmaterjal (kivi, klibu) asub jõesängis. Jõe kaldad on järsu nõlvaga ja kõrgus jõepõhjast kuni 9 m.

 

Betoonpais jääb puutumata. Praegune kõrgete astmetega kalaramp-tüüpi kalapääs rekonstrueeritakse Kalapääsu põhi süvendatakse ja laiendatakse suurema veeläbilaskvuse saavutamiseks. Kalapääsu säng kindlustatakse kogu pikkuses. Kärestiku kividest laotakse 12 uut madalama kõrgustevahega (0,1 m) läbivoolu astet, mis ühendavad sujuvalt jõe ala- ja paisutatud ülaveepinda kõrguste vahega 1,2...1,5 m, sõltuvalt vooluhulgast.

 

Pirita

 

Pirita

 

Pirita

 

 

2. Pirita jõgi, Loo Pais

 

Loo pais asub Harju maakonnas, Jõelähtme vallas, Loo alevikus, Pirita jõe 16. km-l, valgala 760 km2 ning Lagedi sillast ca 2 km allavoolu Pais on lagunenud. Säilinud on betoonist 3-avaline, laialäveline paisülevool kahe jõesambaga kaldasammaste vahel. Läbivooluavade kogulaius on 25 m, läve pikkus 5 m ja läve harja kõrgus 30,3...30,5 m (absoluutkõrgus). Paisu sammaste kõrgus lävest on 2,5 m. Üle sammaste kulgeb 3 m laiune lagunenud puitsild terastaladel. Madalvee ajal on paisutus 0,5 m, üla- ja alaveepind on vastavalt 30,5 m ja 30 m. Paisutuse mõju ulatub 0,3 km ülesvoolu. Kiire ja madal (0,2 m) veevool üle paisuläve takistab kalade rännet ülesvoolu. Paisu betoonpinnad on pragunenud, kohati lagunenud ja vajavad remonti. Ehitustööd toimuvad paisu juures paremal kaldal, vasaku kalda nõlvajalamil, jõe sängis ja paisul. Jõe kalda kõrgus on paremkaldal 2 m ja vasakkaldal 1 m. Silla vasaku ava betoonlävi süvendatakse, väljavoolu laotakse kividest läbivool (ramp), mis hoiab veepinda üleval. Allavoolu rajatakse kärestik 30-40 m pikkusel lõigul. Jõesängi laiuses kujundatakse vaheldumisi laotud kividest 5 läbivoolu astet kõrguste vahega 0,1...0,2 m, mis ühendavad sujuvalt jõe ala- ja paisutatud ülaveepinda kõrguste vahega 0,9 m. Paisu sillasambad remonditakse.

 

Pirita

 

Pirita

 

Pirita

 

Pirita

 

Pirita

 

 

3. Pirita jõgi, Paritõkke pais

 

Paritõkke pais asub Harju maakonnas, Rae vallas, Vaskjala külas, Pirita jõe 22. km-l, 2,6 km ja valgala on 640 km2.

 

Veepindade vahe on paisul keskmiselt 1 m. Madalvee-aegne üla- ja alaveepind on vastavalt 34,6 m ja 33,6 m (absoluutkõrgus) ja paisutus ulatub 2,2 km ülesvoolu. Kõrgete kallaste vahel asuva paisveehoidla sügavus on kuni 3,5 m, paisu vahetus läheduses keskmiselt 1,5 m. Veerikkal ajal on paisutusveepind 35 m. Erakordse suurvee (Qmax = 122 m3/s) ajal võib arvutuslik paisutusveepind tõusta kuni 36 m, ulatudes kaldaperveni.

 

Jõe põhivool peibutab ülesvoolu siirduvad kalad paisu alla, kus nõrgema ujumisvõimega kalad ei suuda käreda vooluga paisuastet läbida. Varem võisid tugevama ujumisvõimega kalad ülesvoolu pääseda paremkalda kärestikulise ümbervoolu kaudu. Kuid ümbervool, mille põhja lang on 3...4%, pole püsiv. Viimane suurvesi on kalda koos puudega ümbervoolu sängi uhtunud ja sinna tekkinud kahe meetri kõrgune liivsavist kaldajärsak pole püsiv ja peeneteraline pinnas kantakse allavoolu. Vasakkalda juures kärestikulisel paisuosal on veevool kiire ja täide madal.

 

Ehitustööd toimuvad paisu juures paremal kaldal, vasaku kalda nõlvajalamil, jõe sängis ja paisul. Jõe kallaste kõrgus paisu all paremkaldal on 1 m ja vasakkaldal 2,5 m. Pais lammutatakse täielikult. Saadud materjal – kivid, klibu puistatakse allavoolu jõesängi kärestikuks ca 500 m2 alal ja kasutatakse jõekallaste kindlustuseks. Vahetult paisu eest eemaldatakse lammutussügavusest kõrgema pinnaga settekihi osa, mida täita ärauhutud paremkaldaosale, kattes peenema mineraalse materjaliga ja kindlustada paisu kivimaterjaliga.

 

 

Paritõkke

 

Paritõkke

 

Paritõkke

 

Paritõkke

 

Paritõkke

 

Paritõkke

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 21. Oktoober 2014

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.